حقوق عمومی

لیست کتب حوزه حقوق عمومی


لیست کتب حوزه حقوق عمومی

 آذرداد، لادن، جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی، تهران،

جنگل آقایی، محب ا...، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت ایران و شورای دولتی فرانسه، تهران، جنگل

آگاه، وحید،حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی، تهران، جنگل

ابوالحسنی، رحیم، تحدید رفتار دولت، تهران، میزان

ابو الحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، توس

احمدوند، یاسر، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران، جنگل

احمدی، علی، انتخابات در ایران، تهران، میزان

احمدی، علی، بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ادمون، رباط، مقدمه حقوق اساسی، ترجمه خیرا... پروین، تهران، جنگل

استوارت میل، جان، حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نی

استوار سنگری، کوورش، حقوق تامین اجنماعی، تهران، میزان

استون، فردیناند اف، نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه سید حسین صفایی، تهران، جنگل

اسکندری، محمد حسین، درآمدی بر حقوق اساسی، تهران، سمت

اسماعیلی، ابراهیم، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، تهران، داگستر

ام اولسون، دیوید، نهادهای مردم سالار قانون گذاری (دیدگاهی مقایسه ای)، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

امامی، محمد و استوار سنگی، کوروش، حقوق اداری ۱و ۲، تهران، میزان

انصاری، ولی ا...، حقوق قراردادهای اداری، تهران، حقوقدان

انصاری، ولی ا...، کلیات حقوق اداری، تهران، میزان

بارنت، اریک، مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران، میزان

بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی ایران و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

بزرگمهری، مجید، جایگاه حقوقی مقامات عالیه مملکتی در ایران و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

بل، جان و بایرون، سوفی، مبانی حقوق عمومی فرانسه، ترجمه علیرضا اسدپور طهرانی، تهران، دادگستر

بوشهری، جعفر، مسایل حقوق اساسی، تهران، دادگستر

بوشهری، جعفر، حقوق اساسی  ۵ جلد، تهران، شرکت سهامی انتشار

بیگ زاده، صفر، شیوه نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش هایی مجلس شورای اسلامی

پور سلیم، جلیل، حقوق مردم در شهرداری ها، تهران، آثار اندیشه

پور فرد، مسعود، مردم سالاری دینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پهلوزاده، عباس، مجلس خبرگان رهبری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تروتابا، لویی و ایزوار ،پل، حقوق عمومی: حقوق اساسی فرانسه، ترجمه سید محسن شیخ الاسلامی، شیراز، کوشامهر

تسخیری، محمدعلی، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(توضیح مبانی و شرح الزامات قانون)، ترجمه محمد سپهری، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرزشناسی قانون و آیین نامه، تهران، خرسندی

جاوید، محمد جواد، قانون و قانونگذاری در آراء اندیشمندان شیعه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)

جعفری ندوشن، علی اکبر، بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جعفری ندوشن، علی اکبر و زارعی محمودآبادی، حسن، تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جعفری ندوشن، علی اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

جلالی، رضا، راهنمای تحلیلی نیاز قانون گذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جلولی، شرفعلی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جنگل 

جناتی، حسین، شورای نگهبان، سند مشروعیت نظام، بی جا، نشر مولف جوان آراسته،

حسین، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

چوپانی، محمد رضا، جایگاه حقوقی-سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حاجی پور، نصرت ا...، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانونگذاری ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حبیب نژاد، سید احمد، انتخابات نمایندگی مجلس، تهران، کانون اندیشه ی جوان

حبیبب نژاد، سید احمد، حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران، کانون اندیشه ی جوان

حبیب نژاد، سید احمد، مجلس خبرگان رهبری، تهران، کانون اندیشه جوان

حبیبی، یدا...، حقوق و قوانین معاملات دولتی، تهران، مجد

حسینی بهشتی، سید محمد، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی

حسینی پور، سید مجتبی، نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهران، جنگل

حمیدیان، حسن، کنترل قوه مقننه در ایران و امریکا، اهواز، تیر

حمیدیان، حسن، نظارت بر قانونگذاری در ایران و آمریکا، تهران، دادگستر

حیدری، مسعود، شورای دولتی(مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری)، تهران، دانشگاه تهران

خداددی، محمداسماعیل، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، یاقوت

خرمشاد، محمدباقر، مردم سالاری دینی(مجموعه مقالات)، تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- دفتر نشر معارف

خلیلیان، خلیلی، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، برهان

خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران، مجد

دریاباری، سید محمد زمان، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

دلاوری، محمد رضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، جنگل دوگنتن، ب و دیگران، نهادهای سیاسی و اداری و قضایی فرانسه، ترجمه سید محسن شیخ الاسلام، تهران، میزان

دوگی، لئون، دروس حقوق عمومی، ترجمه محمدرضا ویژه، تهران، میزان

دولت رفتار حقیقی، محمدرضا با همکاری مسلم آقایی طوق، مفهوم و جایگاه سیاست های کلی نظام، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

دومیشل، آندره و لولامی یر، پی یر، حقوق عمومی، ترجمه سید ابو الفضل قاضی، تهران، دادگستر راسخ،

محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، دراک

رحمت اللهی، حسین، تحول قدرت، تهران، میزان

رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، تهران، امیرکبیر

رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران، امیرکبیر

رستمی، ولی و عظیم پور، زهرا، حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، تهران، جنگی

رستمی، ولی، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، دانشگاه تهران

رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری ۱، تهران، میزان

رضایی زاده، محمدجواد، محاکم اداری فرانسه و صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی اداری، تهران، مدیریت

رنجبر، ابوالفضل، حقوق کار، تهران، مجد

رنجبر، احمد، سنای ایران، جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

زارعی، محمدحسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی

زراعت، عباس، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشپذیر

زرشکن، عابد، لیلا، ارزیابی تاثیرات قانون(ابزاری برای قانون گذاری بهتر)، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

زرنگ، محمد ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی، تهران، جنگل

سائلی کرده ده، مجید، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سائلی کرده ده، مجید، شورای انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران

سنجابی، کریم، حقوق اداری، تهران، بی نا

سیف اللهی، آرمان و جم، فرهاد، روش های غیر قضایی حل و فصل اختلافات اداری، تهران، خرسندی

شریعتی، محمدصادق، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، بوستان کتاب

شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیب ها و بایسته ها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

شفیعی فر، محمد، فرآیند استقرار جمهوری اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان

شکیبا، محمد، حقوق اداری، تهران، میر(ترمه)

شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات

شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، دادگستر

شهرام نیا، سید امیرمسعود، پارلمانتاریسم در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شیخ الاسلامی، سید محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، کوشامهر

شیخ الاسلامی، سید محسن، مصونیت پارلمانی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شیخ الاسلامی، سید محسن، نهادهای سیاسی و قضایی فرانسه، تهران، میزان

شیدفر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، تهران، دانشگاه تهران

صفار، محمدجواد، حقوق اساسی(آشنایی با قانون اساسی ایران)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران

طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت

طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، سمت

طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، میزان

طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران(بخش نخست از جلد دوم تاملی درباره ایران)، تبریز، ستوده

عالمی، شمس الدین، حقوق اساسی، تهران، مشکوه

عالیخانی، محمد، حقوق اساسی، تهران، دستان عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران، دادگستر

عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، جنگل

عبدی، عباس، معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو عدل(منصور السلطنه)،

مصطفی، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، بی جا، بی نا

عراقی، احمد، حقوق اساسی ایران، تهران، بی نا

عراقی، سید عزت ا...، حقوق کار، تهران، سمت

عصمتی، حمید و حسن زاده، فرشته، حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

علی آبادی، علی، آیین دادرسی تخلفات اداری، تهران، گنج دانش

علیمحمدی، حجت ا...، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران

عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، میزان

عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی (مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی)، تهران، امیرکبیر

عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجد

عمید زنجانی، عباسعلی و موسی زاده، ابراهیم، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران

غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به کارکنان خود، تهران، دادگستر

فاورو، لویی، دادگاه های قانون اساسی، ترجمه علی اکبر گرجی، تهران، میزان

فروغی(ذکاء الملک)، محمدعلی، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، به کوشش علی اصغر حقدار، تهران، کویر

فقیه لاریجانی، فرهنگ، حقوق روابط شورا و شهرداری، تهران، مجد

فقیه لاریجانی، فرهنگ و وارسته، محمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی، تهران، مجد

فلامکی، فرح انگیز، کلیات حقوق اساسی، تهران، قلم آشنا

فلسفی، هدایت ا...، صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران، فرهنگ نشر نو

فون هایک، فریدریش، قانون، قانون گذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد، تهران، طرح نو

قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی فرانسه از دوره قبل از انقلاب کبیر تا سال 1946، تهران، دانشگاه تهرن

قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، تهران، ابن سینا

قاسم زاده، سید مرتضی و ره پیک، حسن، پژوهش نامه قرآنی حقوق(حقوق عمومی)، تهران، دادگستر

قاضی، سید ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، میزان

قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان

قاضی، سید ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، دادگستر

کاتوزیان، ناصر، حکومت قانون و جامعه مدنی، تهران، دانشگاه تهران

کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان

کعبی، عباس، ضمانت های اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کولایی طبرستانی، الهه، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی، تهران، دادگستر

گرجی، علی اکبر، حقوق اساسی، تهران، جنگل گرجی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران، جنگل

گرجی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران، جنگل

گلشن پیوژه، محمد رضا، بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی، تهران، ابرار معاصر

گودوین، گیل، گای اس، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین المللی، ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی، تهران، شهر دانش

لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی

لایقمند، مجید، حقوق کار (بخش دادرسی کار در ایران)، تهران، جنگل

لطفی، اسد ا...، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، جنگل

لک زایی، شریف، توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، تهران، کانون اندیشه جوان

مارتین، لاگلین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی

مجتهدی، محمد رضا، حقوق تامین اجتماعی، تهران، آیدین

محمدی، مختار، محشای قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

محمودی، جواد، نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه، تهران، جنگل

مدکس، رابرت ال، قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه سید مقداد ترابی، تهران، شهر دانش

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اداری ۱، تهران، پایدار

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اداری ۲، تهران، جنگل

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، پایدار

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار

مدنی، سید جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، پایدار

مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت ها)، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرندی، محمد رضا، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، پارسیان،

مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران، کانون اندیشه جوان

مصدق، محمد، مختصری از حکومت پارلمانی در ایران و اروپا، تهران، بی نا

مطلبی، سیدمحسن، پاسداری از قوانین اساسی در نظام های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

معین فرد، محمد رضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ملک محمدی، حمیدرضا، سه نظام در یک نگاه(بررسی مقایسه ای حدود اختیارات و ظایف بالاترین مقام رسمی در ایران، فرانسه و آمریکا)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موسی زاده، رضا، حقوق اداری ۱ و ۲، تهران، میزان مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی، تهران، اطلاعات

مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران، اطلاعات

مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسایل حقوقی، تهران، اطلاعات

مهرپور، حسین، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی ۲ جلد، تهران، اطلاعات

مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، کیهان

مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر

میر احمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران، نی

میر حسینی، سید حسن و عباسی، محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، سینا

نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، الهدی

نصر اصفهانی، علی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف

نقیب زاده طباطبایی، میرعماد، حقوق اساسی، تهران، بی نا

نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، شهر دانش

نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی، تهران، تدریس

نوین، پرویز، حقوق اداری تطبیقی، تهران، تدریس

واعظی، سید مجتبی، دادگستری اساسی، تهران، جنگل

ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار، قم، دبیرخانه خبرگان رهبری

وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، تهران، شروین

وکیل، امیر ساعد و عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مجد

وکیلیان، حسن، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس

ویژه، محمد رضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، جنگل

هاشم زاده، آیت ا...، گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی، تهران، میزان

هاشمی، سید جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

هاشمی، سید حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام(تحلیل مبانی فقهی و حقوقی)، قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ جلد، تهران، میزان

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، میزان

هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان

هداوند، مهدی و سایرین، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری(مطالعه تطبیقی)، تهران، خرسندی

هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری(در پرتو آراء  دیوان عدالت اداری)، تهران، خرسندی

هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی ۲ جلد، تهران، سمت

هداوند، مهدی، دادگاه های اختصاصی اداری(مطالعه تطبیقی)، تهران، خرسندی

هدایت نیا، فرج ا...، شورای نگهبان، تهران، کانون اندیشه جوان

هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، آیدین

هیوود، اندرو، کلید واژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سید باسم موالی زاده، تهران، امیرکبیر

هیوود، اندور، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس یاراشیدی، علی، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، تهران، سرمدی

یزدی، محمد، شرح و تفسیر قانون اساسی، بی جا، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:11  توسط محمد مهدی رحیمی  |